EP7 ก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหนือไง? [เพื่อนเล่า Podcast]
EP6 โอ้ย เจ็บไปทั้งหัวใจ ทำไมยังทน? [เพื่อนเล่า Podcast]
EP5 เส้นทางลูกผู้ชาย [เพื่อนเล่า Podcast]
EP4 แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ทำอย่างไร? [เพื่อนเล่า Podcast]