MT Series (คริสเตียนกับการช่วยตัวเอง)

การช่วยตัวเองเป็นบาปไหม? ... แล้วทำไมเราถึงรู้สึกผิดเมื่อเราทำ พระเจ้ามองเรื่องนี้ยังไง และเราจะออกจากวงจรของการช่วยตัวเองยังไง? จากประสบการณ์จริงขิงผู้เขียนและการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่พี่ชูใจรับรองว่า ทำตามได้จริง!