[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3-3 Character

[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3-3 Character

ตอนสุดท้ายในเรื่องของคาแรคเตอร์ กับตอนจบที่หลายครั้งเรา […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3-2 Character

[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3-2 Character

    เราเคยได้ยินมาว่า กิเดโอนขอการทรงนำ ให้ขน […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3 Character

[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.3 Character

ดาวิดผิวแดง รูปงาม ซาอูลสูงกว่าคนทั่วไปกว่าไหล่ เอฮูดถน […]