Narative

พอพูดว่าคัมภีร์ อาจนึกถึงกฏ ระเบียบ พิธีกรรม แต่พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เราอ่านกันนั้น ส่วนใหญ่เต็มไปด้วย เรื่องเล่า คือ เป็นเรื่องของคนมากกว่าระเบียบ หรือ พิธีกรรมเสียอีก แต่เราจะอ่านยังไง แค่อ่านผ่านๆเหมือนเรื่องเล่าทั่วๆไป หรือ มันมีอะไรที่เราต้องสังเกตมากกว่านั้น