Jeremiah

เยเรมีย์ ผู้เผยพระวจนะหนุ่มที่เต็มไปด้วยความเศร้า ไม่ใช่ความเศร้าที่เกิดกับตัวเขา แต่เกิดจากการได้เห็นความพินาศที่ค่อยๆเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ ที่ไม่เคยมีใครสนใจ ตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งนั้นทำลายผู้คนมากมาย ถึงอย่างนั้นก็ไม่เลย ไม่มีใครฟัง