[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.4 ปัญญา

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.4 ปัญญา

  ฟังผ่าน Youtube   หลังจากติดตามฟังกันมา สุภ […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.3 โยบ

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.3 โยบ

  โยบ  เป็นคู่มือสำหรับอ่านเมื่อประสบความทุกข์ เพร […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.2 ปัญญาจารย์

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.2 ปัญญาจารย์

      ” มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และม […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

“ ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมือง เธอร้องออกมาที่บนกำแพง เธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง…”