[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.5 Point of view

[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.5 Point of view

  ปัญญาจารย์พูดว่าอนิจจัง อนิจจัง จนเราอาจคิดว่ามี […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.1 Setting

[How to Read Bible] วิธีอ่านเรื่องเล่า ep.1 Setting

    สำหรับตอนแรกนี้ เราจะมาดูกันว่า Setting ห […]