[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

[ How to Read The Bible : Parables of Jesus] วิธีอ่านคำอุปมา ep.1

  คำอุปมา หรือ เราควรจะเรียกว่า สุภาษิตของพระเยซู! […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.4 ปัญญา

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.4 ปัญญา

  ฟังผ่าน Youtube   หลังจากติดตามฟังกันมา สุภ […]


[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

“ ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมือง เธอร้องออกมาที่บนกำแพง เธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง…”


3 ข้อพระคัมภีร์เตือนระวังก่อนพลั้งมือพิมพ์

3 ข้อพระคัมภีร์เตือนระวังก่อนพลั้งมือพิมพ์

    “คนที่ระวังปากและลิ้นของตน ก็ปกป้องตัวเอง […]