[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เพลงคร่ำครวญ

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เพลงคร่ำครวญ

  เยเรมีย์บทที่ 52 จบลงที่การล่มจมของเยรูซาเล็ม ทุ […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เยเรมีย์ ep.2/2

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เยเรมีย์ ep.2/2

      เขาเริ่มที่ ละทิ้ง “พระเจ้า” พอละท […]


[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เยเรมีย์ ep.1/2

[ How to Read The Bible : The Major Prophets] เยเรมีย์ ep.1/2

  ผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตา  เป็นเหมือนฉายาที่ไม่รู้ใ […]