[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

[How to Read Bible] วิธีอ่านวรรณกรรมภูมิปัญญา ep.1 สุภาษิต

“ ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมือง เธอร้องออกมาที่บนกำแพง เธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง…”