Jit

ผู้แปลจิตอาสาป้ายแดงของชูใจ นอกจากเป็น follower ของพระเยซูก็ยังเป็นสาวกของแมวเนี่ยแหละ เอาใจเธอไม่ยากแค่ Love me love my cat!
m: jit@gmail.com