Self Esteem

ซีรีส์บทความที่จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของคำว่า "การรู้จักคุณค่าในตัวเอง" หรือ "ความภาคภูมิใจในตัวเอง" ด้วยหลักการจิตวิทยาเบื้องต้นจากพี่เฟย นักจิตบำบัดมาคุยให้ฟังอย่างง่ายๆ