EP.1

เชื่อแค่ไหนกว่าฉันจะใช่… คริสเตียน [Starter คริสต์]


 


Highlight

 • พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก พระองค์ทรงอยากให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขแท้ แต่ที่เขากลับไม่มีความสุขแท้ เพราะว่าเขาทุกคนเป็นคนบาป และเขายังไม่ละทิ้งความบาป เขาจึงต้องรับผลของความบาปนั้นด้วย ทำให้พระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลก เพื่อที่รับโทษแห่งความบาปแทนมนุษย์ทุกคน
 • การให้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าปราศจากการรับ มนุษย์ต้องตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เข้ามาประทับในจิตใจ เขาจึงจะได้รับความรอดนั้น
 • ถึงแม้เราจะเป็นคนบาปคนเดียวในโลกใบนี้ พระเยซูคริสต์ก็ยังจะทรงเสด็จมาตายเพื่อมาไถ่บาปของเราอยู่ดี

___________________________

 .

การรับเชื่อคืออะไร ? [นาทีที่ 2.24]

 • คือการอธิษฐานต้อนรับ (ตอบรับ) พระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ เพื่อให้พระองค์เข้ามาในจิตใจ ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด และจอมเจ้านายในชีวิต

 

ทำไมเราต้องรับเชื่อ ? [นาทีที่ 2.52]

 • เพราะเราต่างจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความบาป และไม่อาจหลุดพ้นออกไปได้ด้วยตัวของเราเอง
 • แม้เราจะรู้วิธีการทำดีละเว้นความชั่ว เราอาจมีกำลัง ความรู้ และความสามารถ แต่เราไม่มีศักยภาพพอที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นจากความบาปได้อยู่ดี ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาพระเยซูคริสต์เท่านั้น เพราะพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะช่วยมนุษย์อย่างเราให้รอดจากโทษทัณฑ์ของความบาปทั้งหลายได้

 

พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่รับเชื่อแล้วจะได้รับ [นาทีที่ 6.23]

 • ได้รับการอภัยโทษบาป เราไม่จำเป็นต้องรับโทษความบาปของเราทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะพระเยซูทรงรับไว้หมดแล้ว “ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” โคโลสี 1:14
 • ได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า ได้สิทธิพิเศษเข้ามาเป็นลูกในครอบครัวของพระเจ้า เมื่อเป็นลูกก็จะมีสิทธิ์ต่างๆ ที่ลูกจะได้รับจากพ่อ“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” ยอห์น 1:12
 • ได้รับชีวิตนิรันดร์ คือชีวิตที่ไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องรับโทษจากความบาปที่ตัวเองเคยทำไว้ในโลกนี้

  “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” ยอห์น 5:24
 • ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเรา”เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17 (อ่านข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติม ยอห์น.10:10; 1 เธสะโลนิกา.5:18)

 .

เพราะความเชื่อไม่ใช่ความรู้สึก การรับเชื่อจึงเป็นเรื่องของความจริง [นาทีที่ 10.23]

 • อย่าพึ่งพาเอาสถานการณ์ภายนอก หรือความรู้สึกของตัวเราเองมาเป็นปัจจัยในการรับเชื่อ แต่ให้พึ่งพาในความจริงที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์

.

รับเชื่อกี่ครั้งถึงจะพอ? [นาทีที่ 11.10]

 

“ถ้าเรา…รับเชื่อไปแล้ว (ตอนยังไม่เข้าใจอะไรเลย) ต้องรับอีกไหม?”

การรับเชื่อสำหรับคริสเตียนคือการเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า อย่างในพระสัญญาที่ได้บอกไว้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นจะต้องรับเชื่อซ้ำซ้อน

 

“ถ้าเรา…รับเชื่อแล้วไปทำบาป เรายังจะรอดไหม?”

“รอด” เพราะการกระทำที่ผิดพลั้งบาปของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรอด ดังนั้น พระเจ้าในสถานะพ่อของเราจะให้อภัยเราแน่นอน เพียงแต่เราต้องกลับใจใหม่ การกลับใจใหม่ก็คือ ความเสียใจกับความบาปที่เคยทำไป อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า และตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำความบาปนั้นอีก แต่หากเราเสียใจอย่างเดียว โดยไม่นำไปสู่ความตั้งใจที่จะไม่ทำบาปนั้นอีกก็ยังไม่ถือเป็นการกลับใจใหม่

 

4 อย่างที่ต้องมั่นใจเมื่อรับเชื่อ [นาทีที่ 16.05]

1. พระเจ้า: เชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงมนุษย์นั้นทรงดำรงอยู่ และพระเจ้าทรงรักมนุษย์

2. ปัญหา: ปัญหาที่มนุษย์ไม่มีความสุขที่แท้จริงก็เพราะมนุษย์ทำบาป ความบาปที่ว่ามี 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ…

บาปละเมิด : รู้ว่าอะไรไม่ดี แต่ก็ยังทำ
บาปละเลย : รู้ว่าอะไรดี แต่ก็ไม่ทำ

3. ทางออก: พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อเป็นทางออกเดียวให้กับมนุษย์ที่จะรอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความบาป และรอดจากบึงไฟนรก เพราะพระองค์ทรงมารับความผิดบาปแทนเราบนไม้กางเขน

4. ทางเลือก: มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะพระเจ้าให้อิสระ จึงทรงสร้างพวกเขาให้เป็นบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้เอง และถ้าพวกเขาเลือกที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์พวกเขาจะต้องตัดสินใจทำตามทั้ง 4 ข้อนี้ (ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้)

 1. ยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและช่วยให้ตัวเองรอดจากโทษของความบาปไม่ได้
 2. ตั้งใจละทิ้งความบาปและหันกลับมาหาพระเจ้า
 3. ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า พระองค์มาตายบนไม้กางเขน และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อไถ่บาปแทนเรา
 4. อธิษฐานรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจ ในฐานะจอมเจ้านาย และพระผู้ช่วยให้รอด

 

“ถึงแม้เราจะเป็นคนบาปคนเดียวในโลกใบนี้
พระเยซูคริสต์ก็ยังจะทรงเสด็จมาตายเพื่อมาไถ่บาปของเราอยู่ดี”

 

ป.ล. หากให้สงสัยในเรื่องนี้เพิ่มเติมสามารถไปที่คริสตจักรใกล้บ้านท่าน หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถ inbox มาคุยกับพี่ชูใจได้นะ ^^

 


#Starterคริสต์ ตามติดชีวิตผู้เชื่อใหม่ Podcast เฮฮากับสองพี่เลี้ยงอารมณ์ดี ที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน สามารถกดฟัง Podcast จากชูใจทุกตอนได้ทางลิงค์นี้ค่ะ >>> https://choojaiproject.podbean.com และจะกด Follow เพื่อให้ไม่พลาดทุก EP ใหม่ด้วยก็ยิ่งดีนะจ๊ะ ^^


Previous Next

 • Author:
 • พี่โจโจผู้อารมณ์ดี มีบัสไลท์เยียร์เป็นไอดอล เวลาว่างหลังจากสอนพระคัมภีร์และเมาท์มอยกับน้องเลี้ยงก็จะฝึกท่าเต้น bnk48 ไปเพื่ออัพเดทคลังท่าเต้นของตัวเอง ทำงานรับใช้หลายอย่าง แถมยังรับจ๊อบส่งไส้อั่วไทยไปขายไกลถึงแดนติ่มซำ แต่ยังไงก็ยังไม่ลืมแพสชั่นที่อยากให้เด็กไทยมารู้จักพระเจ้ากันมากขึ้น!
 • Author:
 • อิ่มเอมอปป้า ผู้เชี่ยวชาญงานเยาวชน หลังจากจบศิลปะมาก็ถวายตัวรับใช้เต็มเวลากับองค์กรเยาวชนแห่งหนึ่งถึงเกือบ 10 ปี!!! อปป้าอิ่มเอมจึงเป็นซีเนียร์เก๋าประสบการณ์ ตอบคำถามน้องๆ เลี้ยงดู และประกาศมาก็นักต่อนัก พี่ชูใจจึงชวนมาเก๋าๆ กันในพอดแคสท์นี้เลย
 • Illustrator:
 • บริพัตร เชียงฝาง
 • อ้นอ้น ชายหนุ่มพูดน้อยผู้มีพลังจินตนาการเกินตัว จึงส่งพลังงานออกมาเป็นเหล่าตัวคาแรกเตอร์จากต่างดาว มาร่วมเป็นกำลังใจ และติดตามผลงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว เก็บตังค์แต่งงานได้ในเพจชื่อ Water Rocket and The Adventures With Bible Time (จรวดขวดน้ำกับการผจญภัยในห้วงเวลาพระคัมภีร์)
 • Editor:
 • Jick
 • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง