The 12

The 12 เป็นจำนวนของผู้เผยพระวจนะเล่มน้อย สั้น แต่หนักมาก เล่มที่เราอาจเคยคิดว่าคงเหมือนๆกัน ตักเตือน พิพากษา และ ล่มสลาย หรือเปล่า!!? จนได้อ่านแล้วถึงเข้าใจ ว่าเล่มน้อยๆนี่กำลังเปิดเผยถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระยาเวห์