EP.3

อะไรที่ต้องลด? อะไรที่ต้องเพิ่ม? คำอธิษฐานที่จะขอให้ “พระเยซูยิ่งใหญ่ขึ้น” ในชีวิตเราปีใหม่นี้


ผู้เขียน: Jon Bloom
ต้นฉบับ: Jesus Must Increase A Prayer For The New Year


“ฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้ว พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”

(ยอห์น 3:29-30)

 

ถ้าหากว่าคำอธิษฐานนี้ตรงกับความปรารถนาลึกๆ ในหัวใจคุณแล้วล่ะก็ ผมขอชวนคุณมาทำให้ข้อพระคัมภีร์นี้เป็นคำอธิษฐานตลอดปีที่จะมาถึงนี้ด้วยกันกับผมนะครับ

 

 _______________

 

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาแห่งองค์พระเยซูคริสต์

เมื่อยอห์นผู้ให้บัพติสมาประกาศยืนยันว่าท่านต้องการยกพระเยซูขึ้นและลดตัวเองลง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ความชื่นชมยินดีของท่านเต็มเปี่ยม! เรารู้ว่าในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีใครเห็นนั้น พระวิญญาณได้นำและฝึกฝนท่าน จนท่านไม่ขอเรียกร้องสิ่งใดให้ตนเองอีกต่อไป และให้ความปรารถนาทุกอย่างในใจของท่านมีไว้เพื่อพระองค์เท่านั้น

 

นี่เป็นความปรารถนาของเราเช่นกัน พระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนเราต้องด้อยลง และเพื่อให้เป็นเช่นนั้น ให้เรามาอธิษฐานขอจากพระองค์ตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้กันเลย

 

เพิ่มความรักที่มีต่อพระองค์ให้มากขึ้นกว่าเดิม

และรักสิ่งอื่นให้น้อยลง

 

หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะต้องตกเป็นทาสคลั่งไคล้สิ่งต่างๆ เรื่อยไป (เป็นติ่งนั่นเอง) และเราก็จะอยู่กับความกลัวว่าวันหนึ่งเราจะเสียสิ่งเหล่านั้นไป แต่เราไม่อยากมีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากพระองค์ (อพยพ 20:3) และถ้าเรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดความคิดและกำลัง (ลูกา 10:27) เราจะไม่สูญเสียเลยแต่จะได้รับเท่านั้น ขอช่วยให้เรากลับไปหาความรักดั้งเดิมของพระองค์ (วิวรณ์ 2:4) ให้เราทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เรารักองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มากขึ้นจนพระองค์เป็นทุกสิ่งของเราในปีใหม่นี้ (โคโลสี 3:11)

 

เพิ่มความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้น และเชื่อพึ่งพาในตัวเองน้อยลง

(สุภาษิต 3:5-6)

 

ไม่อย่างนั้นแล้วนะครับ เราจะปล่อยให้สภาวะแวดล้อมควบคุมพฤติกรรมของเรา และมันเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการมาก แต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์ เราจะได้ “เป็นไท” อย่างแท้จริง (ยอห์น 8:36) ถ้าเราไม่มีความเชื่อก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลย (ฮีบรู 11:6) นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะขอ และให้ปีใหม่นี้เราได้ทำสิ่งที่ช่วยให้เราเดินในความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

 

เพิ่มใจร้อนรนที่จะทำเพื่อพระนามของพระเยซูให้มากขึ้น

และลดความอยากทำเพื่อตัวเองให้น้อยลง

 

หากไม่เป็นเช่นนั้น เราจะรู้สึกอึกอักและเขินอายที่จะประกาศหรือเป็นพยานเลย จนสุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ทำ เราจะละอายต่อข่าวประเสริฐ (โรม 1:16) และพระเยซูจะมีความอับอายในตัวเราเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (มาระโก 8:38) ขอพระบิดาโปรดอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย ถ้าเรารักพระสิริของพระบุตรมากกว่าตัวเราเอง เราจะมีอิสรภาพในการเป็นพยานและเป็นเหมือนองค์พระเจ้าที่เรารอคอย เราจะได้เห็นผู้คนมาหาพระคริสต์ (2 ทิโมธี 1:8) และประชาชาติทั้งหลายจะยินดี (สดุดี 67:4) ขอให้ปีใหม่นี้เรารักที่จะทำทุกอย่างเพื่อถวายพระสิริแด่พระเยซูกันนะครับ

 

เพิ่มความเชื่อในพระกำลังของพระเจ้า

เพิ่มความเต็มใจในการถวายสิ่งที่จำเป็น

ลดความกลัวและความกังวลเรื่องความมั่นคงในอนาคตของเราลง

 

หากไม่อย่างนั้นแล้วเราคงจะไม่ยอมเสียสละส่วนของเราเพื่อจะได้เห็นพระบัญชาของพระองค์สำเร็จ กองทุนคริสตจักรในท้องถิ่นของเราจะขาดแคลน และไม่มีใครยอมไปอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง และนี่เองที่พิสูจน์ว่าเราไม่ได้รู้จักพระเยซูเลย เพราะเราไม่รับใช้พระองค์ด้วยการรับใช้พี่น้องผู้เล็กน้อยที่สุด (มัทธิว 25:40) แต่ถ้าเราเชื่อจริงๆ (ฟิลิปปี 4:12-13) ไม่เพียงแค่อาณาจักรของพระองค์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นในพวกเขาจะเป็นชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4) ปีใหม่นี้ขอให้เรามีอิสระจากการตกเป็นทาสรับใช้เงิน รู้จักชื่นชมยินดีและมีอิสระที่จะหยิบยื่นเผื่อแผ่ออกไป (2 โครินธ์ 9:8)

 

เพิ่มความตระหนักเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ให้มากขึ้น

เพื่อจะทำให้เราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไป

 

หากไม่เป็นเช่นนั้น เราจะใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ใช้เงินและเวลาส่วนใหญ่ของเราไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ แต่พระองค์ทรงทำให้พระบุตรของพระองค์เองฟกช้ำ (อิสยาห์ 53:10) และให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม (กิจการ 10:40) พระองค์ทรงถอนเหล็กไนของความตาย (1 โครินธ์ 15:55) ความตายได้พ่ายแพ้ในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (ยอห์น 11:25-26) ดังนั้น เราจึงมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ (ยอห์น 14:6) และความตายจึงไม่ใช่การสูญเสีย (ฟิลิปปี 1:21) หากเราเชื่อด้วยหมดหัวใจ เราจะเป็นกองทัพแห่งข่าวประเสริฐที่ไม่มีใครหยุดได้ไปทั่วทั้งโลก ขอให้ปีใหม่นี้เราได้ใช้ชีวิตที่มีอิสรภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนม์

 

ใช่แล้วพระบิดา พระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้น! พระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้น และเราต้องด้อยลง

ถ้าพระเยซูยิ่งใหญ่ขึ้นและเราด้อยลง ความยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมเหมือนกับท่านยอห์นผู้ให้บัพติสมา

 

ดังนั้น ขอให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นคำอธิษฐานของเราสำหรับปีใหม่นี้ คือ ขอให้เรารักพระองค์มากขึ้น เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์มากขึ้น เพิ่มใจร้อนรนเพื่อพระนามของพระองค์ให้มากขึ้น เชื่อในการทรงจัดเตรียมของพระองค์มากขึ้น และตระหนักถึงความจริงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ให้มากขึ้น

เราอธิษฐานขอในพระนามของพระเยซู

ด้วยความปรารถนาจากส่วนลึกว่าพระองค์จะได้รับพระเกียรติมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในปีก่อน อาเมน”


(ติดตามอ่านซีรี่ส์ Begin Again ทุกตอนได้ทางเว็บไซด์ https://www.choojaiproject.org/category/articles/experiment/)


Previous Next

  • Translator:
  • W. Wanee
  • นักแปลสาวสวยเสียงทอง ผู้ซึ่งอยากรับใช้พระเจ้าด้วยความสามารถด้านภาษาของเธอ งานใดที่ให้เธอรับผิดชอบ ไม่มีพลาดแน่นอน!
  • Illustrator:
  • Emma C.
  • เด็กสาวหน้านิ่งจากเมืองกรุง มุ่งหน้าใช้ชีวิตในเมืองเหนือ พระเจ้านำให้ได้มาทำงานกับชูใจ เธอผู้นี้มีความสามารถหลากหลาย ทั้งวาดภาพ เขียน เรียบเรียง และเอาขามาพาดคอระหว่างนั่งทำงาน เธออินกับการสะกดคำให้ถูกต้องตามราชบันฑิตฯ และมีรสนิยมวินเทจผิดจากความเป็นเจนวาย เป็นหนึ่งใน Avenger ทีมบก.ที่จะมาช่วยชูใจผู้อื่นกัน
  • Editor:
  • Jick
  • บก.ชูใจ ผู้ใฝ่ฝันจะชูใจน้องๆ จากความพลาดของตัวเอง