Ning WeAreChristian

แอดมินเพจ 'เราเป็นคริสเตียน' ผู้เคยทำ viral คอนเท้นต์คริสเตียนมาแล้ว และทำให้เราเห็นว่า คนตัวเล็กๆ ก็สร้างกระแสดีงามได้ ขอเพียงกล้าและลงมือทำ!
m: wearechristian@gmail.com